Bài đăng

Hệ động lực ngẫu nhiên ẩn rời rạc và áp dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01

Đa Dạng Chức Năng Của Quần Xã Vi Khuẩn Trên San Hô Ven Đảo Cát Bà và Long Châu, Góp Phần Thích Ứng Với Sự Thay Đổi Của Môi Trường

Đa dạng sinh học và đời sống con người

Nghiên cứu một số tính chất của vật liệu SnO2 và SnO2:Sb(Zn) : Luận án TS. Vật lý: 62 44 07 01

Hệ động lực ngẫu nhiên ẩn rời rạc và áp dụng : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01

Sàng lọc chất kháng khuẩn cho bảo quản thực phẩm từ xạ khuẩn