Bài đăng

Đa Dạng Chức Năng Của Quần Xã Vi Khuẩn Trên San Hô Ven Đảo Cát Bà và Long Châu, Góp Phần Thích Ứng Với Sự Thay Đổi Của Môi Trường

Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh: Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 622202

Đánh giá về phong cách giáo dục của cha mẹ và tự đánh giá của học sinh trung học cơ sở : Luận án TS. Tâm lý học: 623104

Bắc sứ thông lục 北使通録

Bản quốc dư đồ 本國輿圖

Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang: Luận án TS. Kinh doanh: 623401