Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Mapping BPMN Processes to Organization Centered Multi-Agent Systems to Help Assess Crisis Models

Mapping BPMN Processes to Organization Centered Multi-Agent Systems to Help Assess Crisis Models

Modeling and simulation of the effects of landslide on circulation of transports on the mountain roads

Địa chất sườn lục địa

Địa chất đới bờ

CHUYỂN ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT LƯU VỰC SUỐI MUỘI, THUẬN CHÂU, SƠN LA

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỆ THỐNG THỂ CHẾ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM (TỪ 1945 ĐẾN 2010)

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm

Developing a Franchise Business in Vietnam - The case of Pho 24 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Phân tích thực trạng tài chính công ty cổ phần sách - thiết bị trường học Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM RƠM VOLVARIELLA VOLVACEA

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM MỘC NHĨ AURICULARIA CỦA VIỆT NAM

Towards Better BBB Passage Prediction Using an Extensive and Curated Data Set

Machine Learning and Atom-Based Quadratic Indices for Proteasome Inhibition Prediction

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên năm 2012

Carrier detection in families affected by Duchenne muscular dystrophy using Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification = Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Ligation - Dependent Probe Amplification xác định người lành mang gen bệnh trong các gia đình bị ả