Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luận án TS. Luật: 623801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60631

Nhận xét